Zachráňme lesné bohatsvo Slovenska

 

 

 

DOHODNIME SA 

Zachráňme lesné bohatstvo slovenskaje odborná platforma, zameraná na zlepšenie stavu slovenských lesov a na podporu trvalo udržateľného, polyfunkčného využívania lesa – vrátane trvalo udržateľného rozvoja odvetví, využívajúcich jedinečné prírodné lesné bohatstvo Slovenska. Programovým cieľom platformy je predstaviť a presadzovať dokument „Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska.“ Platforma si tento dokument dovoľuje iniciatívne predložiť vláde SR ako podnet na vypracovanie základného politického dokumentu (štátnej politiky) pre ochranu lesného bohatstva SR, ktorý bude mať dlhodobú platnosť (napr. do r. 2050). Takýto dokument by mala následne prerokovať a schváliť Národná rada SR, a tým zaviazať vládu SR bezodkladne a systematicky realizovať túto „Štátnu politiku“.

Ústava pre lesy

Slovenské lesy potrebujú vlastnú „ústavu“ – jediný legislatívny predpis, garantujúci adekvátnu starostlivosť o lesné bohatstvo Slovenska vo všetkých rozhodujúcich záujmových oblastiach – v odbornom obhospodarovaní lesov, v účinnej ochrane prírody a v komplexnom poskytovaní ekosystémových služieb, ktoré občania od lesa očakávajú. Je preto nevyhnutné zosúladiť existujúci zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon o lesoch do podoby vzájomne prepojeného legislatívneho predpisu, ktorý bude možné efektívne uplatňovať v praxi. Jeho súčasťou musí byť aj vytvorenie jednotnej štátnej správy, zameranej na ochranu lesného bohatstva Slovenskej republiky, ale aj jednotné riadenie všetkých dôležitých aktivít, ovplyvňujúcich les pod jedným ministerstvom.

Nové usporiadanie a využitie lesov

Súčasná kategorizácia lesov (lesy hospodárske, ochranné a osobitného určenia) už nezodpovedá reálnej praxi a nekorešponduje s požiadavkami verejnosti na les. Preto je nutné zmeniť ju na tri nové kategórie:

Lesy ochranné a chránené

program starostlivosti o takéto lesy bude zameraný na starostlivosť o lesy, slúžiace pre ochranu prírody a ochranu krajiny a o lesy, zabezpečujúce ochranné funkcie. Časť lesov, slúžiacich pre ochranu prírody, by mali mať charakter bezzásahového územia, v ktorom by nebolo možné uplatniť „žiadnu výnimku“ na akúkoľvek činnosť. Výmera ochranných a chránených lesov by mohla dosiahnuť maximálne 5 % z celkovej výmery lesov na Slovensku, t. j. cca 100 tis. ha. Financovanie starostlivosti o takéto lesy by malo byť zabezpečované zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ.

Lesy prioritne určené na plnenie ekosystémových služieb pre spoločnosť

program starostlivosti bude zameraný na formovanie stavu lesa, zodpovedajúceho zvolenému účelu (ekosystémovej službe) resp. niekoľkým účelom (službám) súčasne. Financovanie starostlivosti o tieto lesy je zo zdrojov žiadateľa o takéto služby (nárokové skupiny). V osobitných prípadoch sa tieto služby môžu financovať zo štátneho rozpočtu ako služby vo verejnom záujme. Výmera takýchto lesov by mala byť maximálne 20% lesnej plochy SR t. j. cca 400 tis. ha

Lesy určené na produkciu dreva

program starostlivosti bude zameraný na produkciu dreva. Výmera takýchto lesov by mala byť minimálne 75% lesnej plochy SR, t. j. cca 1,5 mil. ha, keďže drevo je vysoko ekologickou, trvalo sa obnovujúcou surovinou, ktorá tvorí dôležitú náhradu neekologických a pre životné prostredie škodlivých surovín. Lesy určené na produkciu dreva budú súčasne vytvárať aj nadprodukt v podobe ekosystémových služieb pre spoločnosť.

Revízia chránených území

Chráňme v prírode to, čo je skutočne cenné a chráňme to efektívne. Preto navrhujeme aktualizáciu siete chránených území na Slovensku, založenú na ich odbornej a kritickej revízii a rešpektovanie prísnej ochrany cenných a významných lesných spoločenstiev, chránených rastlín a živočíchov. Prísne a dôsledne musíme chrániť najcennejšie (najvzácnejšie) územia z hľadiska ochrany prírody, nachádzajúce sa na lesnom pôdnom fonde a to bez akýchkoľvek výnimiek (5. stupeň ochrany prírody). Adekvátnymi opatreniami musíme chrániť územia nižšej úrovne záujmu ochrany prírody, pritom tieto opatrenia musia byť definované v programoch starostlivosti o CHÚ a musia byť systematicky implementované a ich efekt kontrolovaný.

Naproti tomu, kritická revízia chránených území musí zo systému CHÚ odstrániť územia, kde zanikol dôvod na ich ochranu (predmet ochrany), resp. dôvod ochrany tam nebol adekvátne (vedecky) preukázaný. Zo systému CHÚ musia byť odstránené neadekvátne veľké veľkoplošné územia alebo chránené územia s neadekvátnym ochranným pásmom, prípadne určeného ako dôsledok nesprávneho rozhodnutia predchádzajúceho totalitného režimu a podobne. Výsledkom kritickej revízie by mal byť nový zoznam CHÚ, v ktorom každé CHÚ bude vytvorené iba so súhlasom vlastníka resp. správcu lesného majetku, na ktorom sa nachádza. Toto je dôležitý krok k odstráneniu všetkých historických krívd a neprávosti súvisiacich s vytváraním CHÚ, najmä na súkromnom lesnom majetku.

Vlastníctvo lesov

 

Pre zabezpečenie demokracie a práv, súvisiacich so súkromným vlastníctvom, musí byť rešpektovaný v legislatíve aj v praxi rozdiel medzi súkromným resp. spoločenstevným vlastníctvom lesov a štátnym (verejným) vlastníctvom lesov. Na lesných pozemkoch neštátnych vlastníkov lesov sa lesy využívajú podľa záujmov vlastníka lesa. Ak v neštátnych lesoch požadujú občania (štát) nejaké služby spojené s lesom, musia za tieto služby zaplatiť trhové ceny – napr. aj za chránené územia, ktoré slúžia občanom. Spravodlivým riešením tohto vzťahu je zmluvná starostlivosť – zmluva medzi vlastníkom lesných pozemkov a štátom. Vlastník lesných pozemkov vykonáva činnosti, ktoré od neho štát v tejto súvislosti požaduje (napr. činnosti potrebné pre zabezpečenie ochrany prírody) a štát mu za to platí primeranú „trhovú“ cenu.

Drevo – ekologická, trvalo sa obnovujúca surovina

 

Pri tvorbe a uplatňovaní strategického dokumentu, zameraného na lesné bohatstvo Slovenska, musí byť rešpektovaná a zohľadnená vysoká ekologická užitočnosť dreva ako suroviny, ktorá sa trvalo udržateľne obnovuje, je ekologická a má univerzálne použitie. Drevo je charakterizované ako ekologická, trvalo sa obnovujúca surovina s vysokým ekologickým benefitom. Jej využitie je výrazne širšie, ako je len výroba polotovarov či úžitkových predmetov a tovarov z dreva (produkty drevárskeho a nábytkárskeho priemysel). Drevo má potenciál nahrádzať ekologicky nevhodné materiály a suroviny ako napr. plasty, fosílne palivá. Preto strategické smerovanie a podpora spracovateľského priemyslu musí byť orientované najmä na redukciu výroby a využívania ekologicky nevhodných materiálov. Musíme podporovať produkciu drevnej hmoty a pre tento účel vytvoriť samostatnú kategóriu lesov – lesy určené prioritne na produkciu dreva. Súbežne však treba vykonať kroky na zlepšenie konkurencia schopnosti drevospracujúceho priemyslu stimulovaním finalizácie spracovania a oživenia spotreby výrobkov z dreva, čo v konečnom dôsledku posilňuje „zelenú ekonomiku“.

Les a klimatická zmena

 

Ochrana lesného bohatstva Slovenska má mimoriadny význam aj pre zmierňovanie dôsledkov klimatickej zmeny, pre sekvestráciu uhlíka a pre ochladzovanie planéty. Preto stratégia ochrany lesného bohatstva kladie dôraz na zdravý, vitálny a trvalo udržateľne obhospodarovaný les, ktorý je podľa Parížskej klimatickej dohody najefektívnejším úložiskom emisií pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Na Slovensku, ktoré patrí k Európskym krajinám s vysokou lesnatosťou (42%), treba garantovať udržanie resp. zvyšovanie lesnatosti Slovenska, obnovu lesov a ich druhovú a vekovú rôznorodosť.

Les a občania

 

Lesy Slovenska sú strategickým a mimoriadne cenným bohatstvom tejto krajiny. Preto musia byť spravované, ale aj využívané ku prospechu všetkých občanov a komunít, ktoré sú na lese závislé alebo v lesnom prostredí žijú, relaxujú či tvoria. Keďže Slovensko je rurálna krajina, záujmových skupín, komunít či jednotlivcov, ktorí les potrebujú alebo s ním v nejakých svojich plánoch počítajú, je veľké množstvo. Bezodplatne využívať les však môže len jeho vlastník. Preto treba byť tolerantný, ústretový a ohľaduplný pri vzájomnom riešení požiadaviek nárokových skupín. Treba sa dokázať pozerať na les nielen vlastnými očami, ale aj pohľadom iných komunít a pri definovaní priorít vo využívaní lesného prostredia disponovať veľkou dávkou empatie, tolerancie a ochoty ku kompromisom. To je jediná cesta ako zachovať les v priaznivom stave aj pre budúce generácie a pritom umožniť širokej škále nárokových skupín využívať les pre napĺňanie svojich potrieb či už ide o ekosystémové služby, suroviny alebo tovary, pochádzajúce z lesa.

Celospoločenská dohoda o lese a krajine

 

Ambíciou platformy „Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska“ je zjednotiť verejnosť na racionálne definovaných princípoch. Chceme dosiahnuť celospoločenskú dohodu, ktorá nebude vyhranene ani ochranárska, ani lesnícka a ani drevárska. Problematiku záchrany lesov vníma naša platforma nadrezortne a nepoliticky a tak ju bude aj presadzovať.

Členovia platformy