Výsledky reprezentatívneho kvalitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1 021 respondentov v októbri tohto roka zrealizovala dotazníkovou metódou pre odbornú platformu ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA agentúra FOCUS ukázali, že verejnosť na Slovensku sa stotožňuje s apelom odbornej platformy na slovenských politikov, aby zmenili svoj doterajší prístup k lesom a prijali dlhodobú štátnu politiku pre ochranu lesného bohatstva Slovenska.

„Výsledky prieskumu potvrdili ciele, pre ktoré odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA vznikla a predložila politikom komplexný dokument s návrhmi konkrétnych riešení a jednotlivých opatrení na ich dosiahnutie – Novú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja lesného bohatstva Slovenska. Názory obyvateľov na význam, súčasný stav a ochranu lesov jednoznačne podporili náš odkaz politikom, že je nevyhnutné, aby zmenili prístup k lesom, vnímali ich ako jednu z priorít a vypracovali dlhodobo platnú Štátnu politiku pre ochranu lesného bohatstva Slovenska. Z prieskumu vyplýva, že verejnosť od politikov očakáva, že presadia aktívny manažment a ochranu lesov, odbornú spoluprácu lesníkov a ochrancov prírody, spravodlivé usporiadanie vzťahov so súkromnými vlastníkmi lesov, garanciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, vrátane produkcie dreva ako ekologicky mimoriadne užitočnej a obnoviteľnej suroviny s univerzálnym použitím, veľkou perspektívou a nezastupiteľným miestom v zelenej ekonomike,“ komentuje výsledky prieskumu koordinátor platformy a predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc.

Lesy treba chrániť a nie ich nechávať napospas kalamitám

Respondenti v prieskume uviedli, že považujú za potrebné, aby boli v poškodených lesoch vykonávané ochranné opatrenia. V prípade, že je les napadnutý lykožrútmi, je podľa 81% opýtaných potrebné vykonávať ochranné opatrenia. Opak – teda, že les si poradí sám, si myslí iba 15% opýtaných. V prípade lesa po veternej kalamite je ochranné opatrenia potrebné vykonávať podľa 80% opýtaných. Opačný názor, teda,  že les si poradí sám, má 17% opýtaných.

Ľudia viac dôverujú lesníkom a štátnym ochrancom prírody, ako ekologickým aktivistom

Až 94% opýtaných v prieskume prisudzuje kompetencie odborníkom s lesníckym vzdelaním (68% ich považuje za rozhodne a 35% skôr kompetentných) a 91% pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR (56% ich považuje za rozhodne rozhodne a 35% skôr kompetentných). Naopak, lesníckych odborníkov považuje za nekompetentných iba 5% a pracovníkov štátnej ochrany prírody iba 8% respondentov. Kompetencie ekologických aktivistov sú podľa respondentov o čosi menšie. Celkovo 67%  ich považuje  v tejto oblasti za odborne zdatných (28% za rozhodne kompetentných a 39% za skôr kompetentných). Naopak, celkovo 30% opýtaných im prisúdilo v starostlivosti o les nekompetentnosť.

Lesy ako zdroj pitnej vody a čistého vzduchu, potom ochrana pred povodňami, pre športové
a relaxačné aktivity a produkciu dreva

Až 95% opýtaných tvrdí, že lesy by mali byť zdrojom pitnej vody a čistého vzduchu. Podľa ďalších 94% by mali chrániť krajinu pred povodňami. O čosi menej opýtaných (86%) tvrdí, že by mali byť verejne prístupné pre relaxačné a športové aktivity obyvateľov. Relatívne najmenej respondentov (72%) si myslí, že by mali poskytovať dostatok dreva pre široké využitie. 

Štát by mal podľa občanov vyplácať súkromným vlastníkom lesov finančnú náhradu

Takmer tri štvrtiny opýtaných (73%) súhlasia s tým, aby štát vyplácal súkromným vlastníkom lesov finančnú náhradu v prípade, že im obmedzuje ich právo hospodáriť s lesom (napr. obmedzenie ťažby dreva z dôvodu ochrany prírody a pod.). Podľa 28% by štát v takomto prípade určite mal a podľa 45% skôr mal vyplácať finančnú náhradu. Opačný názor vyslovilo celkovo 23% opýtaných – podľa nich by štát finančnú náhradu súkromným vlastníkom lesov nemal vyplácať (podľa 15% skôr nemal a ďalších 8% určite nemal).

Bez dreva a papiera to nepôjde

Výrazná väčšina respondentov si nevie predstaviť život bez výrobkov z papiera a dreva. Iba 10% opýtaných na otázku, či si vedia predstaviť svoj život bez výrobkov z papiera, tvrdí že si to vie predstaviť. Naopak, až  88%  si bez výrobkov z papiera svoj život predstaviť nevie. Podobne je to s výrobkami z dreva. Iba 13% si vie predstaviť život bez nich. Naopak, až 85% si bez výrobkov z dreva svoj život predstaviť nevie.