Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA (ďalej len Platforma) považuje zamýšľaný presun agendy lesného hospodárstva z pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod gesciu Ministerstva životného prostredia SR za neopodstatnený, pokiaľ nebude dohodnutý a spracovaný strategický materiál, ktorým musí byť podľa Platformy Štátna politika na ochranu lesného bohatstva Slovenska a jeho prírodných zdrojov.

„Sme presvedčení o tom, že najskôr musí byť jasne zadefinovaná spoločenská objednávka a stanovené strategické ciele, ako nakladať s celým prírodným bohatstvom našej krajiny. Po rozpracovaní strategických cieľov na jednotlivé opatrenia musí štát zabezpečiť, aby boli efektívne dodržiavané všetkými zainteresovanými skupinami – vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov, ochrancami prírody, vodohospodármi, poľnohospodármi, turistami, developermi a tak ďalej. Preto naša Platforma od svojho vzniku v auguste minulého roka presadzuje, aby bola dohodnutá takzvaná ústava pre lesy, teda legislatívny nástroj, integrujúci jednotný postup pri záchrane lesného bohatstva Slovenska a všetkých jeho prírodných zdrojov,“ hovorí koordinátor Platformy Ing. František Štulajter, CSc.

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA presadzuje aj jednotné riadenie starostlivosti o lesné bohatstvo štátu a integrovaný manažment všetkých súčastí krajiny – pôdy, vody a lesa, ktoré budú dôležitou súčasťou realizácie dlhodobej Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva a prírodných zdrojov Slovenska. Takéto riadenie musí podľa Platformy zastrešovať samostatné ministerstvo, ktoré by malo v kompetencii starostlivosť o lesy a agrolesnícke ekosystémy,  starostlivosť o ochranu prírody a riadenie využívania surovín a produktov z lesa. Súčasne by bolo vhodné podľa Platformy priradiť do tohto ministerstva aj starostlivosť o vodné hospodárstvo, pretože odvetvia, súvisiace s lesom a prírodou, sú úzko prepojené aj s vodným hospodárstvom a vzájomne sa významným spôsobom ovplyvňujú“, pripomína Ing. Milan Ovseník, predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

V tomto kontexte musí takéto ministerstvo garantovať zabezpečovanie priaznivého stavu lesného bohatstva a jeho multifunkčné využívanie pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a Európskej únie. Súbežne musí garantovať aj napĺňanie princípov ochrany prírody. V rovnakom rozsahu musí zabezpečiť ochranu a využitie agrolesníckeho farmárstva,  podzemných a povrchových vôd. A v neposlednom rade musí garantovať produkciu dreva ako trvalo sa obnovujúcej, ekologickej suroviny, implementáciu princípov zelenej ekonomiky a podporu výrobkov z dreva. K tomuto riadiacemu mechanizmu je nutné vybudovať adekvátny systém efektívnej a prísnej, ale najmä jednotnej štátnej správy, ktorý funguje vo viacerých krajinách.

Platforma zdôrazňuje, že lesy a lesníctvo nezabezpečujú iba produkciu dreva, ale spolu hrajú nezastupiteľnú  úlohu pri riešení aktuálnych súčasných výziev ľudskej spoločnosti  – postupujúcej zmene klímy. Európska zelená dohoda (EUROPEAN GREEN DEAL) uvádza vo svojom návrhu transformačných politík v oblasti ochrany a obnovy ekosystémov a biodiverzity nasledovné opatrenia:

  • „Lesné ekosystémy sú v dôsledku zmeny klímy pod zvyšujúcim sa tlakom. Zalesnená výmera EÚ sa musí zlepšiť, pokiaľ ide o kvalitu aj kvantitu, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu a zdravé životné prostredie.
  • Európska komisia pripraví novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, zameranú na účinné zalesňovanie nelesných pôd, ochranu a obnovu lesov v Európe a podporu bioekonomiky.
  • Národné strategické plány členských štátov EÚ budú motivovať lesných hospodárov, aby lesy chránili, pestovali a hospodárili udržateľným spôsobom.

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA preto apeluje na zákonodarcov v novo zloženej Národnej rade Slovenskej republiky a členov novej Vlády Slovenskej republiky, aby urobili maximum pre naplnenie Európskej zelenej dohody. Odborníci z Platformy sú zároveň pripravení prispieť k vypracovaniu Národného strategického plánu ako východiskového a celospoločensky záväzného materiálu, nevyhnutného pre implementáciu Európskej zelenej dohody v našej krajine.