Kto sme

 

 

 

RADA ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV SLOVENSKA
RADA ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV SLOVENSKA

V platforme zastupuje ÚNIU regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja, Združenie obecných lesov Slovenskej republiky a Úniu diecéznych lesov na Slovensku.

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska združuje 11 regionálnych združení v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré zoskupujú najmä pozemkové spoločenstvá – urbáre.

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja je jedno z prvých združení neštátnych lesov, ktoré vzniklo na valnom zhromaždení spoločenstiev a súkromných vlastníkov 30. novembra 1991 vo Zvolene pod názvom Združenie vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov zvolensko – hontianskeho regiónu.

Združenie obecných lesov Slovenskej republiky je záujmovým združením právnických osôb, ktoré sú vlastníkmi lesov alebo hospodária s lesmi. Bolo založené 10. novembra 1994. Pôvodne mohli byť členmi len mestá a obce alebo nimi zriadené organizácie, pričom členské subjekty obhospodarovali 73 % výmery obecných lesov. V súčasnosti je združenie otvorené pre všetky právnické osoby vlastniace alebo obhospodarujúce neštátne lesy a patrí medzi najkonsolidovanejšie združenia neštátnych lesov na Slovensku. Členovia ZOL SR obhospodarujú lesy s rozlohou 146 125 ha.

Úniu diecéznych lesov na Slovensku reprezentuje predovšetkým spoločnosť Pro Populo Poprad s r.o., jeden z najväčších neštátnych lesníckych subjektov na Slovensku, ktorý obhospodaruje takmer 13 000 hektárov lesov Spišského biskupstva.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY, ŠTÁTNY PODNIK
VOJENSKÉ LESY A MAJETKY, ŠTÁTNY PODNIK

 

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky vznikol po rozdelení Československa v roku 1993 so sídlom v Pliešovciach. Bol zriadený pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch Armády Slovenskej republiky.

Aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik Vojenské lesy a majetky je organizačne tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

K naplneniu svojho poslania štátny podnik Vojenské lesy a majetky rozvíja trvalo udržateľný spôsob hospodárenia, ako základnú strategickú prioritu. Za pomoci moderných technológií sa snaží dosahovať ekonomickú rentabilitu pri dodržaní podmienky zachovania a zvyšovania ochranných a celospoločenských funkcií lesných ekosystémov a ich ochrany proti škodlivým činiteľom.

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky zveľaďuje genofond lesných drevín a podporuje prirodzenú obnovu lesa. Dlhodobo dosahuje špičkové výsledky v chove a love poľovnej zveri.

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

 

Slovenská lesnícka komora je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.

Slovenská lesnícka komora poskytuje svojim členom najmä informačné a poradenské služby v súvislosti s výkonom povolania, právne rady a v prípade súdnych sporov sprostredkuje zastupovanie pred súdom, organizuje vzdelávaciu činnosť, na požiadanie sa vyjadruje k odbornej spôsobilosti členov a vydáva im osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, presadzuje spoločné záujmy svojich členov a dbá o ich ochranu.

ZVÄZ SPRACOVATEĽOV DREVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZVÄZ SPRACOVATEĽOV DREVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov a Zväz priemyslu Slovenska. Je členským zväzom Európskej federácie výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS).

Cieľom Zväzu spracovateľov dreva SR je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.

Zväz spracovateľov dreva SR bol založený v roku 1997 a má niekoľko odborných sekcií – drevársku sekciu, nábytkársku sekciu, sekciu dodávateľov technológií a materiálov, sekciu drevostavieb a sekciu obchodníkov so slovenským nábytkom.

ODBOROVÝ ZVÄZ DREVO, LESY, VODA

ODBOROVÝ ZVÄZ DREVO, LESY, VODA

 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA zastupuje pracovníkov naprieč celým Slovenskom a poskytuje im sociálno-právnu ochranu ich záujmov. Jeho poslaním je chrániť práva občanov na slušnejší život v tomto štáte a pomáhať riešiť a prekonávať vzniknuté problémy, ktoré sa môžu pri ich práci vyskytnúť. Odborový zväz DREVO, LESY, VODA preto poskytuje najaktuálnejšie benefity a informácie pre svojich členov. Zároveň poskytuje najvyšší štandard pracovnoprávneho poradenstva a prípravy kolektívneho vyjednávania.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA je otvorenou, samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou občanov, ktorí pracujú alebo pracovali v odvetviach drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva a príbuzných odvetviach, ak požiadajú o členstvo v odborovom zväze.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA je organizačne, materiálne a finančne samostatný subjekt. Členskú základňu tvoria zamestnanci, bývalí zamestnanci, dôchodcovia, nezamestnaní občania  zo zamestnávateľských subjektov drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva a príbuzných odvetví bez rozdielu povolania, politickej, štátnej príslušnosti a národnosti, vyznania, rasy a pohlavia. Členom Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA sa môže stať každý občan Slovenskej republiky na základe podanej a prijatej prihlášky.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA verejne deklaruje a dodržiava svoju nezávislosť na politických stranách a hnutiach a na štátnych orgánoch a organizáciách.

PEFC SLOVENSKO

PEFC SLOVENSKO

 

PEFC Slovensko je profesijným, dobrovoľným a nezávislým združením právnických osôb
s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktoré lesné pozemky vlastnia, hospodársky využívajú, využívajú produkty z lesných pozemkov priamo alebo nepriamo, či sa inak zaoberajú lesnými pozemkami.

Cieľom PEFC Slovensko je podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. PEFC Slovensko prestavuje národný riadiaci orgán certifikačného systému PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) na Slovensku. Na 6. Valnom zhromaždení PEFC v Luxemburgu bolo prijaté za riadneho člena Rady PEFC.

Aktivity PEFC Slovensko sú zamerané najmä na vytvorenie a správu Slovenského systému certifikácie lesov, platného na území Slovenskej republiky, vychádzajúceho zo základných princípov stanovených Radou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), ďalej na vytvorenie a pravidelnú revíziu kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ako súčasti Slovenského systému certifikácie lesov, s cieľom postupného zlepšovania hospodárenia v lesoch a stavu lesa a na vytvorenie a pravidelné revízie požiadaviek na audítorov a certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch, ako súčasti Slovenského systému certifikácie lesov.