Dohodnime sa

 

 

 

A SPOLOČNE ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA 

„ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA“ je odborná platforma, zameraná na zlepšenie stavu slovenských lesov a na podporu trvalo udržateľného, polyfunkčného využívania lesa – vrátane trvalo udržateľného rozvoja odvetví, využívajúcich jedinečné prírodné lesné bohatstvo Slovenska. Programovým cieľom platformy je predstaviť a presadzovať dokument „NOVÁ STRATÉGIA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA LESNÉHO BOHATSTVA SLOVENSKA“

NAŠE CIELE SÚ NASLEDOVNÉ

1. Jednotná štátna politika pre ochranu lesného bohatstva Slovenska

Presvedčiť  Vládu SR o nutnosti vytvoriť a prijať jednotnú štátnu politiku pre ochranu lesného bohatstva Slovenska.

2. Jedno centrum pre manažment lesného bohatstva štátu

Presvedčiť Vládu SR, aby vytvorila jeden rezort (ministerstvo) pre riadenie všetkých aktivít, ktoré súvisia s lesným bohatstvom Slovenska a tým odstrániť súčasnú škodlivú viackoľajnosť v starostlivosti o les.

3. Jeden zákon a jedna štátna správa na ochranu a využívanie lesného bohatstva štátu

Zjednotiť zákony o lesoch a o ochrane prírody do jedného, vzájomne vyváženého zákona a zjednotiť rôzne štátne správy, ovplyvňujúce les, do jednej štátnej správy a tak odstrániť nekoncepčné a protichodné spravovanie lesa.

4. Nový prístup k funkciám a úžitkom z lesa a zmena spôsobu obhospodarovania lesov

Zmeniť lesnícky prístup k funkciám lesa a k úžitkom pochádzajúcim s lesa tak, aby boli garantované rozhodujúce požiadavky občianskej spoločnosti na les a vznikli tri kategóre lesov  – a to lesy chránené a ochranné, lesy poskytujúce ekosystémové služby obyvateľom a lesy na produkciu ekologickej suroviny – dreva.

5. Kritická revízia chránených území a následná zmena siete chránených území

Uskutočniť kritickú revíziu chránených území tak, aby vznikol zoznam chránených území obsahujúcich územia, druhy a biotopy, ktoré skutočne treba chrániť pre ich cennosť a dôležitosť. Aby boli presne lokalizované,  mali vypracované použiteľné programy starostlivosti a aby s ich existenciou súhlasili aj vlastníci, resp. správcovia lesných pozemkov, na ktorých sa nachádzajú.

6. Vznik stabilného verejného a súkromného sektora lesného hospodárstva

Vytvoriť funkčný lesnícky sektor, tvorený verejnými aj súkromnými lesníckymi subjektami, ako rozhodujúci krok k zabezpečeniu prosperity na vidieku, keďže Slovensko je vidiecka krajina a tak zabrániť vyľudňovaniu vidieka a pustnutiu krajiny. Takýto krok podporí aj zabezpečovanie všetkých rozhodujúcich funkcií a ekosystémových služieb, ktoré od lesných ekosystémov očakáva občianska spoločnosť.

7. Uplatňovanie verejných politík, podporujúcich drevo ako ekologickú trvalo sa obnovujúcu biosurovinu

Tak ako vo väčšine vyspelých krajín Európy a Severnej Ameriky musí byť rešpektovaná a zohľadnená vysoká ekologická užitočnosť dreva ako suroviny, ktorá sa trvalo udržateľne obnovuje, je ekologická, má univerzálne použitie a je jednou z mála surovín, ktoré tvoria alternatívu k rozsiahlemu množstvu neobnoviteľných a pre ekológiu škodlivých surovín a materiálov, ako sú plasty, fosílne palivá, ropné produkty a pod.

8. Využitie a rozvoj „zelenej ekonomiky“

Vo vidieckej krajine, akou je Slovensko, je nutné uprednostňovať prístup ekologicky orientovanej cirkulárnej ekonomiky, definovaný ako “zelená ekonomika“, ktorá podporuje ekologické využívanie surovín, produktov, tovarov a služieb, pochádzajúcich z lesa. Súbežne podporuje tvorbu zelených pracovných miest a zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie miestnych obyvateľov. Podmienkou pre jej fungovanie je aj optimálny zdravotný stav lesných spoločenstiev, produkcia drevnej suroviny a iných produktov a tovary, pochádzajúce z lesa, ako aj poskytovanie ekosystémových služieb, úzko previazaných na prírode blízku starostlivosť o les.

9. Zvýšenie kvality vzdelávacej a vedecko-výskumnej sféry, súvisiacej s lesným bohatstvom štátu

Podporiť stredoškolské a vysokoškolsté vzdelávanie v oblasti komplexného podľadu na les, ale najmä podporiť a efektívne usmerňovať vedecko-výskumné aktivity tak, aby boli riešené rozhodujúce vedecké problémy, súvisiace s lesom a to komplexne, nie odvetvovo (lesníctvo, ochrana prírody, vodné hospodárstvo) a aby vznikali vedecko-výskumné výstupy, ktoré možno efektívne využiť pri ochrane a zveľaďovaní lesného bohatstva Slovenska.

10. Pri všetkých uvedených cieľoch trváme na rešpektovaní nasledovných priorít
 1. Rešpektovať relevantné požiadavky občianskej spoločnosti (verejnosti – daňových poplatníkov) na ekosystémové služby, poskytované lesom a lesným hospodárstvom.
 2. Rešpektovať dôležitosť ochrany prírodných hodnôt, súvisiacich s lesnými ekosystémami, najmä tie, ktoré sú definované v spoločnej politike EÚ pre ochranu prírody.
 3. Rešpektovať nevyhnutnosť cieľavedomého a cieleného odstraňovania/zmierňovania príčin hynutia lesov vplyvom klimatických zmien, posilňovania rozlohy zdravých lesov ako jedného z najvýznamnejších úložísk CO2 na planéte.
 4. Rešpektovať osobitosti, súvisiace s vlastníckymi právami k lesu, osobitne pri obmedzovaní obhospodarovania lesného majetku, najmä neštátnych vlastníkov.

Ambíciou platformy „Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska“ je zjednotiť verejnosť na racionálne definovaných princípoch. Chceme dosiahnuť celospoločenskú dohodu, ktorá nebude vyhranene ani ochranárska, ani lesnícka a ani drevárska. Problematiku záchrany lesov vníma naša platforma nadrezortne a nepoliticky a tak ju bude aj presadzovať.

ODPORÚČANÁ REALIZÁCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV

A. Politické rozhodnutia
 1. Vláda SR a Národná rada SR budú deklarovať, že lesné bohatstvo Slovenskej republiky je považované za jeden z najrozhodujúcejších pilierov pre zabezpečenie trvalo udržateľného života na Slovensku, a preto pripraví, schváli a implementuje Štátnu politiku pre ochranu lesného bohatstva SR.
 2. Vláda SR zabezpečí integráciu vzájomne prepojených odvetví ovplyvňujúcich lesné bohatstvo Slovenska do jedného samostatného ministerstva. Ide najmä o odvetvia ochrana prírody, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo a spracovanie dreva, ktoré vzájomne spolu úzko súvisia, sú funkčne prepojené, vzájomne sa ovplyvňujú, a preto si vyžadujú jednotné (spoločné) riadenie.
B. Legislatívne opatrenia
 1. Vytvoriť nový Zákon o ochrane a využívaní lesného bohatstva Slovenska, vychádzajúci zo súčasného Zákona o ochrane prírody a krajiny a súčasného Zákona o lesoch. Nový zákon musí byť optimálnym spojením týchto dvoch právnych noriem s tým, že musí právne garantovať všetky rozhodujúce ciele ochrany lesného bohatstva, vrátane ochrany prírody, efektívneho využívania tovarov a služieb pochádzajúcich z lesa, ako aj ekosystémových služieb požadovaných verejnosťou, vrátane spôsobov ich financovania.
 2. Nová legislatíva musí tiež v plnom rozsahu reflektovať zložité majetkové vzťahy k lesnej pôde a k lesu. Preto akékoľvek opatrenia z hľadiska ochrany prírody na neštátnom, ale aj na štátnom lesnom majetku, sa musia realizovať iba po predchádzajúcom rokovaní s majiteľom, resp. správcom lesnej pôdy, po splnení jeho požiadaviek na finančnú kompenzáciu, resp. po vzájomnej zmluvnej dohode o inom riešení vzťahu – napr. zmluvná ochrana a pod.
 3. Súčasťou novej legislatívy musí byť aj vyriešenie otázky jednotnej štátnej správy ochrany prírody a ochrany lesného bohatstva a súvisiacich kontrolných nástrojov a mechanizmov brániacich vzniku škodlivého experimentovania pri rozvoji vidieka a brániacich rezortizmus, najmä zo strany odvetvia pôdohospodárstva a životného prostredia.
 4. Lesné bohatstvo štátu, t. j. lesný pôdny fond vo vlastníctve štátu, musí mať zadefinovaného jediného správcu takéhoto majetku, a to bez ohľadu na to, aké funkcie budú tieto lesy plniť. V takomto prípade by bolo najvhodnejšie, aby správu lesného majetku štátu zabezpečoval jediný štátny subjekt.
 5. Nová legislatíva musí obsahovať komplexný organizačný, finančný a legislatívny návrh riešenia problémov, ktoré spomaľujú transformáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesným pozemkom, vrátane náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
  k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
 6. Zriadiť zo zákona Fond solidarity pre zdravie lesov Slovenska, v rámci ktorého sa budú sústreďovať a používať finančné prostriedky bezprostredne nevyhnutné na financovanie adaptácie lesov na klimatickú zmenu, vrátane odstraňovania škôd z prírodných katastrof, a obnovu poškodených lesných ekosystémov a súvisiacej infraštruktúry.
 7. Zmeniť daňovú a odvodovú politiku štátu vo vzťahu k subjektom poskytujúcim ekosystémové služby definované v novej legislatíve.
C. Finančné mechanizmy
 1. Starostlivosť o PRODUKČNÉ POLYFUNKČNÉ LESY t. j. lesy prednostne určené na produkciu dreva a iných tovarov a služieb, pochádzajúcich z lesa, bude v plnom rozsahu financovaná z výnosov predaja tovarov a služieb, pochádzajúcich z takýchto lesov (obchod s drevom, výnosy z poľovníctva, iné tovary a služby, pochádzajúce z takýchto lesov). Pritom táto starostlivosť musí zahŕňať všetky náklady, súvisiace s princípom prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Finančná podpora ďalších aktivít v takýchto lesoch (zvýšený ekologický prístup, služby pre občanov, vzdelávacie programy a iné) môžu byť financované aj zo zdrojov SR alebo fondov EÚ, ale len prostredníctvom projektových podpôr.
 2. Výnosy zo štátneho lesného majetku nesmú byť zaťažené odvodom do štátneho rozpočtu, ale tieto finančné zdroje musia byť využité pre rozvoj lesného bohatstva štátu a na podporu ekologizácie starostlivosti o lesy, patriace všetkým občanom Slovenskej republiky.
 3. V daňovej a odvodovej politike štátu voči neštátnym subjektom znížiť ich finančné zaťaženie. Zabezpečiť, aby pri schvaľovaní účtovnej závierky Slovenského pozemkového fondu bola každoročne časť hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu, vytvoreného platbami súkromných obhospodarovateľov lesov za lesy vo vlastníctve štátu a s nezisteným vlastníctvom, im vrátená na cielené financovanie.
 4. Starostlivosť o LESY PRIORITNE URČENÉ NA PLNENIE EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE OBYVATEĽOV je financovaná zo zdrojov žiadateľa o takéto služby (nárokové skupiny), v osobitných prípadoch, t. j. v prípadoch, keď žiadateľom o takúto službu je Slovenská republika, sa tieto služby financujú zo štátneho rozpočtu ako služby vo verejnom záujme.
 5. Náklady na starostlivosť o LESY CHRÁNENÉ A OCHRANNÉ, vrátane zmluvnej ochrany, kompenzácií a náhrad za obmedzené vlastnícke práva či užívania takýchto lesov, ako aj iné kompenzácie či náhrady, sa hradia v plnom rozsahu zo štátneho rozpočtu (zdroje príslušného ministerstva, ktoré požaduje ochranu alebo chránenie lesného územia), ako aj z finančných zdrojov EÚ, vyhradených na ochranu prírody.
 6. Lesné bohatstvo Slovenska je rozsiahlym zdrojom biodiverzity vzácnych druhov, spoločenstiev a ekosystémov a patrí v tomto k absolútnej špičke medzi krajinami Európskej únie. Pritom poskytuje toto ekologické bohatstvo nielen daňovým poplatníkom Slovenskej republiky, ale všetkým obyvateľom Európskej únie. Preto je nevyhnutné, aby Slovenská republika presadila v Európskej únii samostatný finančný program na podporu, monitorovanie a zveľaďovanie lesných ekosystémov na Slovensku, ako jedného z najvýznamnejších rezervoárov biodiverzity druhov a biotopov celej Európskej únie vo voľnej prírode. Slovenská republika poskytuje túto mimoriadne vzácnu ekosystémovú službu celej Európskej únii, a preto túto činnosť musí EÚ financovať samostatným programovým modelom.
 7. Efektívne využívanie novovytvoreného Fondu solidarity pre zdravie lesov Slovenska na podporu opatrení smerujúcich najmä k adaptácii lesov na klimatickú zmenu, ich revitalizáciu, aby čo najefektívnejšie plnili funkciu sekvestrácie uhlíka a v neposlednom rade aj na podporu obnovy lesov poškodených a zničených prírodnými katastrofami.

Členovia platformy